Apel de contractare a unei echipe de consultanți în educație și tehnologii informaționale

Numărul apelului de achiziții pentru contractarea unei echipe deconsultanți    ICP#StartupCityCahul-2021-027
Data emiterii:23 iunie2021
Termen limită de aplicare13 iulie 2021, 17:00 ora Chisinaului
Descriere:Echipa de experți în educație și tehnologii informaționale pentru actualizarea standardelor naționale cu privire la competențele digitale ale cadrelor didactice și dezvoltarea de resurse digitale (cursuri) pentru „Tekwill în fiecare școală” implementat de ATIC
Solicitat de:Proiectul EU4Moldova Startup City Cahul  
Finanțat de:Uniunea Europeană (UE) prin intermediul Suediei
Emis de:Asociația Națională a Companiilor din Domeniul TIC (ATIC)
Tipul contractului:Prestări servicii
Persoana de contact din cadrul ATIC:talexeev@ict.md, Tatiana Alexeev, Project Manager llivadari@ict.md, Liuba Livadari, Procurement Manager  
Data de începere a misiunii:01 august 2021
Perioada misiunii:Total Etapa A. de actualizare a Standardelor naționale – Până la 38 zile lucrătoareEtapa B. de dezvoltare de conținut al cursurilor – Până la 122 de zile lucrătoareEtapa C de traducere în limba rusă a materialelor didactice create la etapa A și B – până la 60 de zile lucrătoare  

Despre ATIC:

ASOCIAȚIA NAȚIONALĂ A COMPANIILOR DIN DOMENIUL TIC (ATIC)este organizația de afaceri care reunește 45 de companii. Organizația Umbrelă cuprinde peste 5000 de angajați în domeniul TIC.

Fiind înființată în 2006, ATIC este asociația care reprezintă vocea industriei TIC din Moldova care promovează dezvoltarea sectorului TIC în Republica Moldova prin parteneriate viabile între companii, organizații similare, guvern, instituții de stat și organizații internaționale. Asociația a fost înființată pentru a reprezenta industria în diferite aspecte politice și legislative și pentru a facilita schimbul de bune practici între membri. Misiunea ATIC este de a proteja și promova interesele membrilor asociației, precum și de a facilita un climat de afaceri TIC mai favorabil.

Despre Tekwill:

Proiectul ICTEC a început ca un program USAID implementat de Asociația Națională a Companiilor TIC (ATIC). În 2016, Guvernul Suediei s-a alăturat programului, ceea ce a permis extinderea operațiunilor și programelor organizate de Tekwill. Proiectul este implementat ca un parteneriat public-privat (prin intermediul instrumentului Global Development Alliances (GDA)), între Guvernul Republicii Moldova, industria privată, mediul academic și donatorii externi. Partenerii privați includ companii multinaționale, IBM și Microsoft, precum și membri ai Asociației Naționale a Companiilor din Domeniul TIC (ATIC) care sunt companii TIC locale (operate). Partenerii privați aduc resurse noi semnificative, idei, software, tehnologii și activități de dezvoltare, cum ar fi instruiri, sarcini practice și mentorat. Partenerii din sectorul privat vor avea șansa să folosească centrul pentru a colabora cu universitatea, IMM-urile, startup-urile, profesioniștii și să contribuie la îmbunătățirea planurilor de învățământ, răspunzând nevoilor pieței, precum și la îmbunătățirea ecosistemului IT și antreprenoriat care va duce la creșterea economică a țării.

Despre EU4Moldova Startup City Cahul

„EU4Moldova: Startup City Cahul” este un proiect de dezvoltare regională, care contribuie la pregătirea forței locale de muncă, studierea disciplinelor STEM și dezvoltarea antreprenoriatului bazat pe inovații. 

Proiectul va sprijini educația STEM în strânsă sinergie cu alte inițiative existente și dezvoltate în regiune, prin adaptarea și implementarea programelor educaționale pentru formare TEKWILL și extinderea competențelor, care răspund nevoilor sectorului privat.

Susținerea dezvoltării antreprenoriatului se află, de asemenea, printre prioritățile proiectului. Astfel, vor fi întreprinse mai multe acțiuni pentru facilitarea creării startup-urilor locale, consolidarea capacității lor de dezvoltare, precum și pregătirea pentru investiții.

„EU4Moldova: Startup City Cahul” va fi implementat de către Asociația Națională a Companiilor din Domeniul TIC (ATIC) cu susținerea Suediei prin asistența financiară a Uniunii Europene și abordează dezvoltarea socio-economică durabilă a municipiului Cahul și a localităților învecinate, completând acoperirea regională a asistenței de cooperare acordată Republicii Moldova de către Uniunea Europeană.

Despre „Tekwill în fiecare școală”

„Tekwill în fiecare școală” își propune transformarea educației din Republica Moldova, atât prin dezvoltarea de conținut digital interactiv, cât și prin introducerea, în procesul de învățare din cadrul instituțiilor de învățământ, a noilor metodologii de predare: învățarea mixtă („blended learning”) și clasa inversată („flipped classroom”).

Misiunea „Tekwill în fiecare școală” este să pună în valoare capitalul uman al Republicii Moldova și să crească, pe termen lung, o generație de oameni care să creeze acasă, în Moldova, produse și servicii care să răspundă provocărilor social-economice naționale și globale.

„Tekwill în fiecare școală” conține șase module de studiu: inteligență artificială, dezvoltare software, industria creativă, leadership antreprenorial. Cursurile sunt opționale, au un conținut interactiv și pot fi studiate sub ghidarea unui profesor ce a trecut programul de formare continuă din cadrul proiectului.

Crearea cursurilor a fost posibilă prin mobilizarea eforturilor financiare ale sectorului privat și ale cetățenilor din țară și diasporă, precum și ale partenerilor de dezvoltare externi – USAID, Suedia, EU4Moldova, PNUD Moldova. Proiectul se bucură și de suportul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării.

Scop și Obiective:

Tehnologiile informaționale au adus o schimbare majoră aproape toate aspectele vieţii noastre: modul în care comunicăm, modul în care lucrăm, modul în care ne bucurăm de timpul liber, modul în care ne organizăm viaţa și modul în care dobândim cunoștinţe și informaţii. Acestea au schimbat modul în care gândim și modul în care ne comportăm. Copiii și adolescenţii cresc într-o lume în care tehnologiile digitale au devenit firești. Ei nu știu și nu pot ști că lucrurile pot sta și altfel. Aceasta nu înseamnă însă că sunt înzestraţi în mod natural cu abilităţile necesare pentru a utiliza eficient și cu conștiinciozitate tehnologiile digitale.

La nivel internaţional și naţional, există, un interes considerabil în dotarea cadrelor didactice cu abilităţile necesare pentru a exploata pe deplin potenţialul tehnologiilor digitale, în vederea îmbunătăţirii predării și a învăţării și pentru pregătirea în mod adecvat a elevilor pentru a trăi și a munci într-o societate digitală.

Misiunea echipei de experți este de a pune la dispoziţia profesorilor un cadru general de referinţă pentru dezvoltatorea de abilităţi digitale, prin actualizarea Standardele naționale cu privire la competențele digitale ale cadrelor didactice din învățământul general și de a dezvolta cursuri digitale pentru fiecare nivel de cunoștințe. Aceste resurse digitale se adresează profesorilor din învățământul general și universitare care pregătesc viitoare cadre didactice.

ATIC este în căutarea unei echipe de experți educaționali care va elabora resursele digitale conform livrabilelor menționate mai jos și care urmează a fi folosite de cadre didactice ce necesită să-și îmbunătățească competenţele necesare pentru a utiliza în mod critic și creativ tehnologiile digitale.

Componența echipei de experți:

 • Team Leader
 • Autori de conținut/cursuri (3 persoane)
 • Alți membri ai echipei, după necesitate

Responsabilități:

Misiunea de lucru a echipei de experți constă din  3 etape:

 1. Actualizarea documentelor cu privire la „Standardele de competențe digitale pentru cadrele didactice din învățământul general” aprobat prin ordinul Ministerului Educației nr. 862 din 07 septembrie 2015.
  1. Analiza celor mai importante concepte internaționale de competențe digitale pentru cadre didactice precum:
   1. European Digital Competence Framework for Educators DigCompEdu
   1. UNESCO Framework of ICT Competence for Teachers
   1. ISTE Standards for Educators
   1. British Framework for Digital Education
   1. Alte concepte similare internaționale relevante

Realizarea unei comparații dintre aceste 4+ concepte și selectarea unuia sau a câtorva concepte care s-ar plia cel mai bine cu realitatea și necesitățile locale din Republica Moldova. Conceptul selectat va sta la baza și va servi drept sursă de inspirație pentru actualizarea Standardelor naționale de competețe digitale ale cadrelor didactice.

 • Structurarea, definitivarea și propunerea unui set de competențe naționale digitale specifice cadrelor didactice din învățământul general din RM. Documentul va conține următoarele puncte:
  • Prelimenarii
  • Standardele naționale de competențe digitale propuse, prezentate sub formă tabelară și schematică.

Setul de competențe va fi descris sumar, va fi structurizat pe trei nivele de de stăpânite a competențelor: unu, doi și superior. Documentul inițial (draft) va conține nu mai mult de 3-4 pagini. Documentul va fi elaborat în limba română.

 • Prezentarea generală a setului de competențe digitale spre aprobarea ATIC și MECC, eventual a unui focus grup de revizuire și feedback.
  • Integrarea sugestiilor/feedbackului primit și definitivarea documentului „Standarde de competențe digitale pentru cadrele didactice din învățămîntul general” din RM. Varianta finală a documentului va cuprinde următoarele puncte:
   • Preliminarii
   • Standardele naționale de competențe digitale pentru cadrele didactice – pe scurt
   • Standardele naționale de competențe digitale pentru cadrele didactice – explicate și exemplificate detaliat
   • Referințe și glosar (după necesitate)
   • Alte puncte relevante

Documentul final va fi elaborat conform standardelor formale pentru acte normative-juridice de acest tip.

 • Actualizarea unui test de auto-evaluare a nivelului de stăpânire a competențelor digitale de către cadrele didactice în limba română, similar cu acest exemplu: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/DigCompEdu-H-EN
  • Actualizarea metodologiei de certificare și evaluare a competențelor digitale pentru cadrele digitale din învățământul general aprobată prin Ordinul Ministerului Educației nr. 428 din 10 mai 2016. Documentul va propune metodologia și cadrul instituțional de validare și certificare a competențelor digitale ale cadrelor didactice, formate în cadrul învățământului formal, nonformal și informal.
 • Elaborarea a trei cursuri „Pedagogie Digitală” destinate cadrelor didactice ce doresc să-și valideze și să-și certifice competențele digitale, câte un curs pentru fiecare din nivelele stipulate în Standardele de competențe digitale ale cadrelor didactice. Fiecare curs va cuprinde 6 module, și un total de maxim 32 lecții. Fiecare lecție va fi bazată pe învățare constructivistă pentru fiecare competență digitală în parte și caracteristicele specifice nivelului corespunzător. Fiecare lecție va conține scenariu pentru video de 2-3 minute, exemple reale, transdisciplinare, exerciții de simulare și un test de evaluare, similar cu formatul lecțiilor cursurilor „Tekwill în fiecare școală”.
  • Cursul „Pedagogie Digitală” pentru nivel unu de maxim 32 lecții.
  • Cursul „Pedagogie Digitală” pentru nivel doi de maxim 32 lecții.
  • Cursul „Pedagogie Digitală” pentru nivel superior de maxim 32 lecții.
  • Elaborarea testelor de evaluare a rezultatelor învățării pentru fiecare din cursuri.
 • Traducerea în limba rusă și/sau redactarea traducerilor în limba română și rusă.
  • Traducerea în limba rusă a următoarelor documente/cursuri:
   • Standardelor naționale de competențe digitale pentru cadre didactice
   • Metodologia de certificare și evaluare a competențelor digitale pentru cadre didactice
   • Cele trei cursuri de „Pedagogie Digitală” nivelul: unu, doi și superior
   • Testele de evaluare a competențelor digitale formate și dezvoltate în cadrul fiecărui curs din cele trei de Pedagogie Digitală
  • Redactarea traducerii atât în română cât și în rusă a testului de auto-evaluare.

Livrabile și Indicatori de Performanță:

 1. Actualizarea „Standarde de competențe digitale pentru cadrele didactice din învățământul general”.
 2. Actualizarea testului de auto-evaluare a nivelului de stăpânire a competențelor digitale de către cadrele didactice în limba română.
 3. Actualizarea „Metodologia de certificare și evaluare a competențelor digitale pentru cadrele digitale din învățământul general”.
 4. Elaborarea cursului Pedagogie Digitală pentru nivelul unu
 5. Elaborarea cursului Pedagogie Digitală pentru nivelul doi
 6. Elaborarea cursului Pedagogie Digitală pentru nivelul superior
 7. Elaborarea testelor de evaluare a competențelor digitale formate și dezvoltate în cadrul a fiecăruia din cele trei cursuri.
 8. Efectuarea traducerii documentelor elaborate mai sus în limba rusă
Nr.Livrabile per misiuneNumăr de zile lucrătoare estimate pe misiune per expertTermen de livrare
A.Etapa 1: Actualizarea documentelor cu privire la „Standardele de competențe digitale pentru cadrele didactice din învățământul general” aprobat prin ordinul Ministerului Educației nr. 862 din 07 septembrie 2015.   Până la 1 octombrie 2021
1Analiza conceptelor internaționale și locale (inclusiv a testului de calificare a nivelului de cunoștințe).> 3 zile
2Actualizarea standardelor naționale (documentul draft) și prezentarea acestuia spre aprobare.> 5 zile
3Integrarea feedbackului primit și elaborarea documentului final „Standarde de competențe digitale pentru cadrele didactice din învățământul general”> 15 zile
4Actualizarea unui test de auto-evaluare a nivelului de stăpânire a competențelor digitale de către cadrele didactice în limba română.> 5 zile
5Actualizarea metodologiei de certificare și evaluare a competențelor digitale pentru cadrele digitale din învățământul general.> 10 zile
 Total Etapa A. de Actualizare a Standardelor naționalePana la 38 zile lucrătoare
B.Etapa 2: Elaborarea a trei cursuri  de „Pedagogie Digitală” pentru fiecare nivel de competență în limba română Până la 1 iunie 2022
1Dezvoltarea conținutului pentru primele 3 lecții ale cursului Pedagogie Digitală pentru nivelul unu și propunerea acestuia spre feedback.> 7 zile
2Integrarea feedbackului primit cu privire la primele 3 lecții.> 2 zile
3Dezvoltarea conținutului pentru tot cursul de Pedagogie Digitală pentru nivelul unu.> 25 zile
4Dezvoltarea conținutului pentru primele 3 lecții ale cursuluiPedagogie Digitală pentru nivelul doi și propunerea acestuia spre feedback.> 7 zile
5Integrarea feedbackului primit cu privire la primele 3 lecții.> 2 zile
6Dezvoltarea conținutului pentru tot cursul Pedagogie Digitală pentru nivelul doi.> 25 zile
7Dezvoltarea conținutului pentru primele 3 lecții ale cursului Pedagogie Digitală pentru nivelul superior și propunerea acestuia spre feedback.> 7 zile
8Integrarea feedbackului primit cu privire la primele 3 lecții.> 2 zile
9Dezvoltarea conținutului pentru tot cursul Pedagogie Digitală pentru nivelul superior.> 25 zile
10Dezvoltarea testelor de evaluare a competențelor digitale formate și dezvoltate în cadrul a fiecăruia din cele trei cursuri.> 20 zile
 Total Etapa B. de Dezvoltare de conținut al cursurilorPana la 122 de zile lucrătoare  
C.Etapa 3: Traducerea în limba rusă și/sau redactarea traducerilor în limba română și rusă[1]                   Până la 1 septembrie 2022
1Traducerea în limba rusă a documentului actualizat: Standardelor naționale de competențe digitale pentru cadre didactice   
2Traducerea în limba rusă a documentului actualizat: Metodologia de certificare și evaluare a competențelor digitale pentru cadre didactice   
3Traducerea în limba rusă a materialelor didactice elaborate pentru cele trei cursuri de „Pedagogie Digitală” 
4Traducerea în limba rusă a testele de evaluare a competențelor digitale formate și dezvoltate în cadrul fiecărui din cele trei cursuri   
5Redactarea traducerii atât în limba română cât și în limba rusă a testului de auto-evaluare 
 Total Etapa C. de traducere în limba rusă a materialelor didactice create în etapa A și B Până la 60 de zile lucrătoare
 Total Etapa A + Etapa BPână la 160 de zile lucrătoare 

[1] Pentru acest livrabil, fiindcă materialele didactice urmează încă a fi dezvoltate, vă rugăm să indicați numărul de zile lucrătoare necesare pentru traducerea a unei unități de 100 de pagini.

Etapa A va fi finalizată nu mai târziu de 01 octombrie 2021.

Etapa B va fi finalizată nu mai târziu de 01 iunie 2022.

Etapa C va fi finalizată nu mai târziu de 01 septembrie 2022.

Experiență și Calificări necesare:

Studii:

 • Studii superioare in domeniul educație, pedagogie, tehnologii informaționale sau alt domeniu relevant acestui TOR.
 • Cunoașterea domeniilor de TIC, pedagogie, integrarea tehnologiilor informationale în educație, dezvoltare profesională etc.

Experiență de muncă:

 • Minimum 10 ani experiență pedagogică și/sau profesională în domeniile educație, tehnologii informaționale.
 • Experiență anterioară în dezvoltare de conținut, curriculum, cursuri ce țin de integrarea TIC în predare și învățare.

Competențe și abilități:

 • Pasionat/ă de domeniul educației, tehnologiilor informaționale.
 • Posedarea limbii române/rusă este obligatorie la nivel C2.
 • Posedarea limbii engleze la nivel B1.
 • Punctualitate, responsabilitate, bună organizare.
 • Dedicat în oferirea de ghidare și mentorat pentru profesori.
 • Orientat/ă pe rezultate și excelență.
 • Atenție sporită la detalii și abilități analitice foarte bine dezvoltate.

ATIC sprijină diversitatea forței de muncă. Femeile, bărbații, persoanele cu dizabilități, minoritățile etnice sau religioase, precum și alte grupuri de persoane care au dreptul legal de a munci în Republica Moldova, sunt încurajați, în mod egal, să aplice.

Procesul de Aplicare:

Candidații interesați sunt încurajați să expedieze ofertele înainte de expirarea datei limită de aplicare: 13 iulie 2021, la adresele de e-mail: talexeev@ict.md și llivadari@ict.md cu subiectul ICP#StartupCityCahul-2021-027 – Tekwill/ATIC”.

Pentru întrebări suplimentare referitor la acest SOW sau pentru a obținute copia materialelor existente ale cursului puteți trimite un email la adresa talexeev@ict.md până pe data de 09 iulie 2021.

Ofertele depuse după data limită indicată nu vor fi examinate de către ATIC.

Structura Ofertei:

Oferta trebuie să fie trimisă de Team Leader și să conțină următoarele acte obligatorii:

 1. CVurile tuturor membrilor echipei
 2. Listă și exemple de lucrări similare, dezvoltare de cursuri, curriculumuri, metodologii etc. pentru fiecare membru al echipei propus.
 3. Rolul și responsabilitățile fiecărui membru al echipei.
 4. Oferta Financiară (conform Anexei 1) pentru fiecare memberu al echipei propuse.
 5. Document Biodata completat (conform Anexei 2) pentru fiecare membru al echipei propuse.

Procesul de Evaluare a ofertelor primite:

Criteriile minime de calificare ale candidaților sunt:

 • Studii superioare in domeniul educație, tehnologii informaționale sau alt domeniu relevant .
 • Minimum 10 ani experiență pedagogică și/sau profesională în domeniile educație, tehnologii informaționale.
 • Cunoșterea și vorbirea fluentă a limbilor română/rusă de nivel C2.

Fiecare ofertă primită de la candidații calificați, va fi analizată de către o comisie de evaluare, în conformitate cu punctajul pentru criteriile de evaluare enunțate în tabelul de mai jos. În cazul în care propunerile tehnice vor fi aproape identice ca și punctaj acumulat, atunci factorul decisiv îl va avea oferta de preț solicitată de consultanți. ATIC/Tekwill poate selecta propunerea cu o ofertă de preț mai mare doar în cazul în care oferta tehnică are o valoare adăugată și este justificată. Consultantul cu cea mai echilibrată ofertă (preț-valoare) va fi selectat și contractat pentru a livra serviciile solicitate conform acestui SOW.

Criterii de EvaluareSub-Criterii de EvaluarePunctaj Maxim
Experiența ProfesionalăTermen /Disponibilitatea de timp de livrarepuncte (livrare conform termenilor indicați sau mai rapid) 10 puncte (livrare cu un termen ușor depășit de cel propus (1-3 luni)) 5 puncte (livrare cu un termen mult peste cel propus în open call (4-6 luni))
Studii si Experiența anterioară : Licenta in domeniul solicitatMaster in domeniul solicitat Minimum 10 ani experiență pedagogică și/sau profesională în domeniile educație, tehnologii informaționale.   Experiență anterioară în dezvoltare de conținut, curriculum, cursuri (2 contracte cel puțin).45 puncte: 5 puncte5 puncte10 ani experiență – 5 puncte; pentru fiecare an adițional – 1 punct, până la 10 puncte în total: 5 + (1+1+1+1+1)1 contract similar – 10 puncte;2 contracte similare – 15 puncte;3 și mai multe contracte similare – 25 puncte;(lipsa contractelor similare – 0 puncte)
Abilităti lingvistice: Limba Română, nivel C2Limba Rusă, nivel C2Limba Engleză, nivel B115 puncte RO – 5 pts RU – 5 pts EN – 5 pts
Așteptările SalarialeOferta de preț Oferta minimă recepționată – 20 puncte  Oferta evaluată = (oferta  x 20 puncte)/oferta evaluată   20 puncte
Total Punctaj – Oferta Tehnică și Oferta de Preț                                     100 puncte

Oferta Financiară:

Candidații interesați sunt rugați să prezinte oferte financiare de tip sumă netă La stabilirea ratei zilnice, candidatul va include toate cheltuielile potențiale (transport, utilizarea mijloacelor proprii TIC, comunicare, etc.). Ofertantul va indica în oferta și rata per zi lucrătoare în MDL.

Pentru întocmirea ofertei financiare – a se vedea formularul tip Anexa 1.

În cazul depunerii de către candidați/candidate a ofertelor financiare în altă valuta decât MDL, acestea vor fi convertite în MDL la rata BNM din data limită de aplicare 13.07.2021.

Contract

Contractul semnat va fi de tipul “contract pentru prestare servicii”. Valuta contractului: MDL. În contract va fi specificată sumă brută, inclusiv valoarea impozitului pe venit și a altor contribuții obligatorii de stat (dacă este cazul) stabilite de legislația în vigoare a Repubicii Moldova.

Achitarea Serviciilor

Achitarea pentru serviciile de instruire și mentorat, se va efectua conform livrabilelor efectuate, în baza rapoartelor lunare, prezentate de consultant și acceptate de ATIC. Achitarea va fi efectuată în conformitate cu legislația Republicii Moldova, în MDL, în baza semnării unui Act de predare-primire pentru fiecare livrabil.

Locul Prestării Serviciilor

Locul prestării serviciilor este Republica Moldova. Serviciile pot fi prestate de către consultant de la distanță, de la domiciliu, online pe Zoom. Atât ședințele cât și transmiterea livrabilelor vor avea loc pe online. Livrabilele vor fi prezentate către ATIC în formatul solicitat prin acest SOW.

Deplasări Pentru livrarea serviciilor de consultanță deplasări nu sunt prevăzute.

Share on facebook
Share on linkedin

Înapoi la noutăți